دسته بندی: عیدغدیرخم
 • خوانش: 157 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

     آشنا  با  رَحمت  ِ پیغمبرم

     من مُرید ِ استجابت در دعای  باورم

     کو دو  دست  ِ مهربانی  تا  بسازد  سایه بانی  بر سرم

     بغض  ِ خونینی نشسته  در گ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 127 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">دنبال مطرح کردن امری خطیر است
جایی که یک عمر است درگیر کویر است
امروز باید گفت با این حاجیان که ...
برگشته اند از حج و فردا نیز دیر است
فریاد باید

ادامه شعر ...
 • خوانش: 144 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">عیدِ سعیدِ غدیر


ما بچه های شیعه

در روزِ عیدِ غدیر

ادامه شعر ...