دسته بندی: هنر
 • خوانش: 191 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 13
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

                                          « به نام خدا »

 

                            چنان اعجازِ تحریرش خیالیست ...

                           که گویی بلبلی در این حوال

ادامه شعر ...
 • خوانش: 422 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آغاز میادامه شعر ...
 • خوانش: 423 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خیلی شبیه خودم بودم

وقت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 426 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

به هیچ سلامی

 

جواب نمی‌دهم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 477 مرتبه
 • سپاس: 11
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">در به در

ادامه شعر ...
 • خوانش: 396 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">چقدر عاشقت شده‌ام

حتی رویاهایم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 429 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">روح من

تصاحب شده

ادامه شعر ...
 • خوانش: 435 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">چگونه خرس نباشم

وقتی لب‌ات

ادامه شعر ...
 • خوانش: 425 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

تاتی تاتی ...
قدم برمی داری
با پاهای کوچکت
آرزوهای بزرگت
و اطرافیان
لبخند می زنند

تاتی تاتی...
جاده ها
تو را می برند
و دلواپسی ها

ادامه شعر ...
 • خوانش: 487 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">صدفها

ادامه شعر ...
 • خوانش: 499 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

قفس بی ­پرنده ­ای بودم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 502 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

گریه

امانم ر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 483 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

بعد از رفتن ­ات

ادامه شعر ...
 • خوانش: 502 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بهشت
زیر پای من نیست
در دستهای کوچک توست
که پرچم تمام کشورها را
سفید می کشی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 501 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

وارونه افتاده بودم

 

و ابتدای جهان گم شده بود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 470 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 2

ادامه شعر

ادامه

قــالـــی کاشــــان بهشت رنگهاست

رنگهایـــش نغمـــــه ی آهنگهاست

گوش دل بگشا که از هر ریشه ای

می تــــــراود پـــرتـــو اندیشه ای

گـــر دلت را درک آن اندیشه بود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 367 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

حرف به حرف


کلمات پشت سر هم می میرند


کمی قبل از سطر آخر


روی خون آبی کاشی ها منتشر می شوم...

نام کوچک مرا به ریشه ی کلمات،
<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 619 مرتبه
 • سپاس: 10
 • تعداد نظر: 16
 • تعداد نقد: 2

ادامه شعر

ادامه

آنکو شده مزدور ، ز ما، دور
دور است زما ، شاعر مزدور

ادامه شعر ...