دسته بندی: مناجات نامه
 • خوانش: 152 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ای جاودان تو مرا افسانه کردی 
ای لامکان تو مرا دیوانه کردی
ای بی گمان تو مجو در بوستان ما 
ای بوستان تو مرا گلخانه کردی
وز شمعدان تو دلا بی کینه کردم
در بندگان تو مر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 198 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


ای   دگرگون    کننده ی        دلها      
نام  نیک   تو  شمع         محفلها
نوربخش  از    جمال     بی چونی
دیده ها    از   تو    در   دگرگونی
ای  که   تدبیر می کنی ش

ادامه شعر ...
 • خوانش: 859 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

به نام خداوند اندیشه ساز

خداوند بخشندهٔ بی نیاز

 

خداوند شعر و شعور و قلم

خداوندِ هستی، خدایِ عَدم

 

قلم در کف و مهر او در دل است

ادامه شعر ...
 • خوانش: 368 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

(دوقافیه ای) 
غرقِ دریای گنـاهم ٬ایزدِ یکتا ببخش 
شرمگین‌وروسیاهم٬ذاتِ‌بی‌همتاببخش 
کُن‌عطا چشمی‌نبیندغیرِ ذاتِ اقدست 
نیست‌پاکی‌درنگاهم٬عالیِ اعلا ببخش 
دست بر داما

ادامه شعر ...
 • خوانش: 572 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


اگر هستم امشب الهی که مست
به عشقت اتم های ذهنم شکست

الهی، تویی هر چه بالا و پست
ندیدم به غیرت...، یکی ذرّه هست

تویی کار ساز و تویی رهنمای
تو

ادامه شعر ...