دسته بندی: سوگند نامه
  • خوانش: 435 مرتبه
  • سپاس: 8
  • تعداد نظر: 12
  • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خدایا...، به ذرَاتِ عالم قسم

به آن اشرفِ خِلقَت، آدم قسم
به "نوترینو" هایی که پیغمبرند

به عالم... پیام تو را می بَرند
به "نترون"، "کوارک" و به ذاتِ خودت

به

ادامه شعر ...