دسته بندی: آزاد
 • خوانش: 399 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

در چاردیوار اتـــــاقی تنگ محبوسی
بی پنجره _ این بدترین ابزار جاسوسی _

دیگر به چشم کور آدم ها نمی آیی
در تنگنای چشم شان آرام می پوسی

ماندی کدامش را درون شعر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 345 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

وقتی نیستی

رویایت را به آغوش

میکشم

در کوچه تنهایی ام

شانه به شانه شعرم بیا

تا دوباره جان بگیرد 

پای احساسم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 383 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

گفــت روزی به ماهـی ای غازی :

چــه مــلوسـی ! عجـیب طنّــازی !

 

هیـــچ موجـــود دیگـــری چون تو

من ، ندیـــدم بـــه دُم کـــند بـــازی

 

وا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 448 مرتبه
 • سپاس: 12
 • تعداد نظر: 15
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

باد ,

افشان گیسوی توست

بر شانه های

دلتنگــــــــ آسمان

ادامه شعر ...
 • خوانش: 296 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خواهش می کنم

زود تر از من بمیر

چرا که نمی خواهم

در آن دنیا هم

منتظر آمدنت باشم ...

 

((محمد شیرین زاده))

ادامه شعر ...
 • خوانش: 336 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سرخی  و  رسالتی  محقق داری

از زخم ، گذر های  موفق داری

رخصت  بده  تا  ادای  دینی  بکنیم

ای تیغ ! تو  بر گردن ما  حق داری

 

++++++++++

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 402 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">حرف که می­ زنیم

قفسی می‌شود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 329 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">غافل نشدی که غم فراگیر شود

در دست زمان تربیتش دیر ش

ادامه شعر ...
 • خوانش: 471 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 17
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

مطمئنم

با تمام وجود نرفته ای

این را 

از لرزش نگاه غروب فهمیدم

واز سایه ات

که به پایم افتاده بود و هی

کش میداد 

نرفتن ر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 401 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">در نگاهی، بنده  می گردد دلی

  مشکلی کی حل شود با مشکلی

 

سبز می گردد به مهری زندگی

زرد می گردد به خشمی حاصلی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 628 مرتبه
 • سپاس: 14
 • تعداد نظر: 19
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آخر چه خوب حوصله را سَر کشیده ای[1]
بر ذهـنِ من، دو بالِ کبـــوتر کشیده ای

بر های های گـریه ی گل های اطلسی
پای زُمختِ مسخره، محشَر کشیده ای

اصلن تمـام کار ت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 799 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

مرا ببوس

پیش از آنکه ،

آخرین قطره ی باران

بر زمین افتد

شاید با بوسه ی تو

باران

دوباره باریدنش را

از سر گیرد ...

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 284 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:justify"> 

براي آب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 228 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 15
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">ابری شدم تا شعری از باران بخوانم

دور از غرور گرم تابستان بخوانم

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 203 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center"> 

آنقَدَر خسته شده دل که فقط می بارد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 646 مرتبه
 • سپاس: 13
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 1

ادامه شعر

ادامه

از حس درون من

........... وز آتش احساسم

 

جز این قلمم، شبها

........... کس راز نمیداند

 

 ماجد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 243 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">تو ای شکوفه مریم ، فسانه خواهی شد

شبانه های مرا،  ب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 387 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

پرندگان

از این دشت رفته اند
تنها یکی مانده
خیال تو!

ادامه شعر ...
 • خوانش: 372 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

صبح  است  کنون ، بیا که آواز کنیم
یک  روز دگر به  عشق ، آغاز کنیم

 

برخیز و بیا  که غم ، فراموش شود
در اوج  صفا و  مهر،  پرواز  کنیم

 

ماجد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 413 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">خط زدند مرا

از سرنوشت تو

ادامه شعر ...