دسته بندی: آزاد
 • خوانش: 13 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

کجا جویم تو را ای دختر گل
کجا مأوا گرفتی همسر گل

وجودت آنقدر پاک و نجیب است
که مانده نقش تو در باور گل

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 2 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دلش از آیِنه،دنیای بزرگی دارد

گل عشق تو به دامان جهان می کارد

اگر از ساز و نوایی شده دلگیر دلت

همه ی حال خوشش را به غمت می بارد

 

 

شان "ماد

ادامه شعر ...
 • خوانش: مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

#طُ
اپیزود اول
در جمع از فلسفه گفتم و تو سرفه کردی 
از مذهب از رئالیسم، سوسیالیسم و از... و تو هی سرفه کردی 
بعد غزلی خواندم به یک بیتش که رسیدم، سرفه ات بند آمد
نگا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 72 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">ساعتِ پنجِ عصر تنهایی، سالنِ سینمای شیرودی

می نشینم کنارِ خاطره ات، چیپس با طعم ماهیِ دودی

آخرین بار خوب یادم هست هفته ی قبلِ درگذشتت بود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 46 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عشق یک حادثه ی بالایی 
هدیه بر هر چه دل دریایی

کاش تا حال  مرا  دریابی 
کهکشانی ست پر از  شیدایی

ماه در پیش تو از خجلت مرد
تا تو را دید به این زیبایی 

<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 15 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">َشرط عشق

هرچه دارم همه راازدل و جان پاک ببازم

شرط اوبود که میخواست کند محرم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 7 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

گفت :
عشق تو
به امتحانش نمی ارزید
من به جهنم... 
مگر معیار عشق
 "ارز " بود!!

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 9 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

                      "بــــٰـار اِلـٰــــهـٰـا"

آمـــــدم امــشـب بـــه ســـویـــت نـــا امــــیــد و رو ســـیـــاه

نــــا امـــیـــد از خــــلـــقِ تــــــو،آورده ام بــــر تــــ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 36 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

این روزها که ارزش انسان نقاب هاست
دنیای من نشانه ی تیر سراب هاست
.
صد بار اگر که شاخه ی میخک شکسته شد
من روی صحبتم خودِ عالیجناب هاست
.

این قحطی زمانه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 17 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">
با لاتر از ذهن زمان
بر بلندای حادثه
روی شستت
نشسته باز یقین
درقامت قافت مرده تردید ،
در عرض عمیق
گام می زنی...
ضریب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 15 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">ناگزیرم تورا

مثل نفس

دم و بازدم را

ادامه شعر ...
 • خوانش: 37 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">خون دل

آنچه فهمیده دلم دردل نافهم نگنجد

خون دل خورده ام آنقدر که در وهم نگن

ادامه شعر ...
 • خوانش: 23 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ماه را خاموش کن
سالهاست
روشنی شبهایم
فانوس چشمان توست

#آرمیتا_مولوی.

ادامه شعر ...
 • خوانش: 21 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">بنام خدا

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 34 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

                                                 

                                                             

تاریکی

کیفورِ کافور

ادامه شعر ...
 • خوانش: 33 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خسته از زنی
که شبیه من است
زنی  با رژ آبی
ولهجه ی بارانی 
بلوغم را
به تماشا می نشیند
ومن باز...
پنهان می شوم 
لابه لای  کتابی کهنه
تاخودم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 27 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

به نام خداوند منّان

 

هر چه از هجر و ره عشق کشیدیم بس است
تله بسیار شد و راه  پر از خار و خس است

 

دیگر از عهد و وفا و سخن دوست مگو
که در این دوره

ادامه شعر ...
 • خوانش: 13 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نه سیاه مشق های من سیاه است؛

نه سپیده های من سپید!

آخر خیال من،

تو را،

بی رنگ می کشد!
 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 51 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

رباعی

شب را به نگاهِ تازه ای بست شهید

 از روزنه ای به روز پیوست شهید

 در هر چه سرود سرخ سبز ست شهید

غمگین نشوم نر فته از دست شهید

 

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 40 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="rtl">با دل و چشم خمارت رمز و رازی داشتم
مثل مجنون دربیابان دلنوازی داشتم

در میان موج های خسته از فریادها
هق هقی در سینه با سوز و گدازی داشتم

ادامه شعر ...