دسته بندی: روزجهانی کارگر
  • خوانش: 269 مرتبه
  • سپاس: 7
  • تعداد نظر: 11
  • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

"هیروشیما"ی خسته ام خونی ست

زخمی از ابتذالِ باورتان

روزهای سپیدمان تار است

زیر یوغِ سیاه لشگرتان

تاجران کثیف خونابه !

بو گرفته ست زخمِ بسترتان

ادامه شعر ...