دسته بندی: سپید
 • خوانش: مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

#طُ
اپیزود اول
در جمع از فلسفه گفتم و تو سرفه کردی 
از مذهب از رئالیسم، سوسیالیسم و از... و تو هی سرفه کردی 
بعد غزلی خواندم به یک بیتش که رسیدم، سرفه ات بند آمد
نگا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 17 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">
با لاتر از ذهن زمان
بر بلندای حادثه
روی شستت
نشسته باز یقین
درقامت قافت مرده تردید ،
در عرض عمیق
گام می زنی...
ضریب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 15 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">ناگزیرم تورا

مثل نفس

دم و بازدم را

ادامه شعر ...
 • خوانش: 23 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ماه را خاموش کن
سالهاست
روشنی شبهایم
فانوس چشمان توست

#آرمیتا_مولوی.

ادامه شعر ...
 • خوانش: 34 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

                                                 

                                                             

تاریکی

کیفورِ کافور

ادامه شعر ...
 • خوانش: 33 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خسته از زنی
که شبیه من است
زنی  با رژ آبی
ولهجه ی بارانی 
بلوغم را
به تماشا می نشیند
ومن باز...
پنهان می شوم 
لابه لای  کتابی کهنه
تاخودم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 13 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نه سیاه مشق های من سیاه است؛

نه سپیده های من سپید!

آخر خیال من،

تو را،

بی رنگ می کشد!
 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 37 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

چارنعل بسیار تاختیم

وقت است یورتمه برانیم

تا اُتراق راهی نمانده .

ادامه شعر ...
 • خوانش: 45 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

آقای من!
سرودن از برای آمدنت کافی نیست
کاری باید کرد
کمر همت باید بست
نشستن و نوشتن از غیبتت چه سود!؟
برای ظهورت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 30 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

چشمهایم را
"کوک" می کنم
به ساعت آمدنت،
اما نکند
ساز قدم های تو
ناکوک شود...

 

دنیا.ت (ماهک)
۹۶/۱۱/۲۳

ادامه شعر ...
 • خوانش: 34 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="rtl">جای دوری نمی رود
دوست داشتنت
 حتا اگر هزار فرسنگ

از آغوشت دور باشم

#آرمیتا_مولوی.

ادامه شعر ...
 • خوانش: 25 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

با تسبیح عشق:
:
به سجده می رفت،

باورِ اشک های من!

ادامه شعر ...
 • خوانش: 28 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">مواظب ­ام

شست پای این همه آدم

نرود توی چشم چپ­ ام

ادامه شعر ...
 • خوانش: 29 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عقربه های ساعتم را
کَندَم!
بگذار
معلول باشد
 ساعتی که
هر روز نبودنت را
به رخ تنهایی ام
می کشد...

دنیا.ت(ماهک)
۹۶/۱۱/۱۷

ادامه شعر ...
 • خوانش: 24 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

وقتی تو را کم دارم:

به شعر گفتن،

عادت دارم!

ادامه شعر ...
 • خوانش: 46 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

 

رقصِ قو

          قلبِ دریاچه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 15 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

گاهی از خود می پرسم 
صندلی های سه پایه از چهارپایه ...
چرا ؟
مستحکمترند!
سپس با تقوای هستی پاسخ خود را میدهم
امّا...
غسل صبحگاهی
ـ قصد جانم  میکند!

ادامه شعر ...
 • خوانش: 46 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="rtl">به قرار نرسیدم
و سالهاست
بی قرارم

#آرمیتا_مولوی.

ادامه شعر ...
 • خوانش: 31 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align: center;"> 

 چقدر حشو حاشیه های  چشمها

بازم بود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 31 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آنقدر

حوالی آمدنت

"پَرسه" خواهم زد

تا

فراموش کند چشمهایم

خاطرات خیسِ

نبودنت را...

 

دنیا.ت (ماهک)

۹۶/۱۱/۱۷

ادامه شعر ...