دسته بندی: سپید
 • خوانش: 60 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:center"> 

 وای ، وای

"نفس"

جز  به

ادامه شعر ...
 • خوانش: 45 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

 

 

پایان نگاه ها

 

زبانی بود

 

که دور زبانم

 

چرخید.

 

 

 

#مینا_ام

ادامه شعر ...
 • خوانش: 92 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

طلوع كن تو 

در آغوشم

غزل،

خوابش نمي آيد...

 

مهناز نصيرپور

ادامه شعر ...
 • خوانش: 69 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


آویختم یادت را
هر شب از سقفِ اتاقم
تا که روشن شود  دیده‌ و جانم...

 

 آرزو محمدزاده

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 49 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

می شکنم قاب تصویر تو را
غیور
خشمگین
شاید غرق در حسادت
یگانه قاب اندام تو
همیشه
جاودان
بی مرگ
بازوان مردانه من است و بس

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 65 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ضربه انگشتان بر کلیدواژه های پیانو
یک لیوان آب سرد و خنک
شاخه گلی رها شده در آن
گریز تو از جهان پیرامون
دویدن من از پی تو
چونان شعله آتش همراه نسیم
مباد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 68 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

شب رسیده به حوالی سکوت

در دلم یاد تو روشن شده است

 

مهناز نصیرپور

ادامه شعر ...
 • خوانش: 51 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

صلیب سرخ چشمان تو
کم کار
بی تفاوت
فارغ از جهان برون شده اند
یک قدم دورتر
فقط یک قدم دورتر
حادثه حضور تو را مصدوم شده ام

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 77 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سروش مهر
نوازش بی پایان
فرخ
همایون آغاز کرد
چشم روزگار بر تو گشاده
نام زرین تو را
توشیح ملوکانه نمود
پانوشت دفتر سرنوشت من

ادامه شعر ...
 • خوانش: 57 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

با تو
گیاهان ترجمان زمین...اند
و 
لبانت...
آموختنی،  بی اَوِســــتا

 

 

 

* ح . رزاس
روژان ـ ۹۶/۱۰/۷

ادامه شعر ...
 • خوانش: 71 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">نترس

روبروی خانه­ ات نمی ­ایستم

که سکه سکه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 75 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align: center;"> 

روز

از شمایلت پر می شود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 60 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

یک دو سه
سه دو یک
طبل بزرگ زیر پای چپ
نظر بر روبرو
گریزان از من
سال هاست رژه می روند واژه ها
دل به سپاهیان و خون و آهن داده اند
کامکار و شادمان

ادامه شعر ...
 • خوانش: 68 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

چه دیر
خموده
پریشان
بیدار شد خورشید
فسرده از قهر ماه
بستر تنهایی را آزرده خاطر بود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 59 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

زمزمه
نوا
نجوای تو می پیچد در گوشم
استاده بر پای
تن تسلیم جادو می کنم
خوابگرد
بی خویشتن
ره  کوی تو پیش می گیرم
باداباد
هرچه پیش آید خوش آ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 67 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


کاج  سربلند
آوندهایش خس خس حیات در گلو
سوزن برگ هایش زنگ خورده
میوه هایش نارس
ناقص الخلقه
دلگیر چون گوژپشت نتردام

سر بر آسمان می ساید
مهری ط

ادامه شعر ...
 • خوانش: 60 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

...چقدر دلم مي خواست

مي رفتم از خيالِ قصٌه ها

حيف...

که بيحالم و خراب از بي خيا ليا

 

...چقدر دلم مي خواست

رنگ بهارو روي بوم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 84 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


تو که باشی
همه‌ی ثانیه‌ها
صبحِ سپید است...

 

آرزو محمدزاده

2 دیماه96

ادامه شعر ...
 • خوانش: 77 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right"> در پوچ رقص  هایم

بریده

می پی چم  به هیچ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 69 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">جنگل

از شدت درخت

ادامه شعر ...