دسته بندی: سپید
 • خوانش: 91 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">به تن خسته
به جان هرگز!
می کاشت در کرت هر ثانیه...
 "دقیقه "
آبستن باوربود
گل می کرد لب پنجره،
بن بست و گامهای غلط خسف
می شکس

ادامه شعر ...
 • خوانش: 102 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بی تو

هر صبح

چایِ خیالت را

دَم می کنم

و مثل هر روز

تن عریانِ تنهایی ام را

تکیه خواهم زد

به آغوشی که نیست.

بیا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 51 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align: center;"> 

"روز "

پر از کما

ادامه شعر ...
 • خوانش: 60 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

شبها و شبها و شبها...
و  روزها،
در انتظارم

 

و...
بزرگ شد
قد کشید
رویشی بی امید!


...وطنم
ای مرغک اسیر 
زمستان است

ادامه شعر ...
 • خوانش: 97 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


نیستی و
 باز
با دست خیال 
از
 تار موهایت
برای شب های تنهایی ام
شال گردنی خواهم بافت
به بلندای یلدا
تا بیاویزمت
دور گردن احساسم،

ادامه شعر ...
 • خوانش: 223 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

مهتاب
سوار بر موج خوشخرام تن تو
آرام
خموش
دل بسته
 پارو بر اقیانوس مهر می زند
خشم او بر دل
تیغ رزم جلا می دهم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 159 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

مهمان می شوی
ساده
بی ریا
دو قدم مانده به بلوغ
کنج دنج خاطرات
دمنوش مهر را

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 186 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

از ناژهٔ خیزران
شبی سوزان
در شکافی تماشایی 
شکل غریبی مرا کشید


پر از رنگ خاکستری سراب
سرم بریده بود


مثل چیزی که  نبود!
باران ...<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 45 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

راه می­ روی

روی خط خطی­ های پیراهن ­ام

اینطرف تر از سلسله اعصاب ­ام

ادامه شعر ...
 • خوانش: 134 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;"> به شوقت !
افتاده ز پا ،  می د و م به سر
گردن آزاد کرد ه
ز هزارطوق زر،
هر اشتیاق و عطش زدوده ز بر
 قلّاده  ها باز کرد ه از گردن بَرز

ادامه شعر ...
 • خوانش: 144 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

مهمان می شوی
ساده
بی ریا
دو قدم مانده به بلوغ
کنج دنج خاطرات
دمنوش مهر را

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 73 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سرابی است الیم
ناسروده های مرا زمزمه می کنی
نا نوشته هایم  می خوانی
 راز
سر
طلسم و افسون
شعبده واژه
مرا هیچ نمانده است
قمار آغاز نکرده
پا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 135 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

چالش های بی پایان
چاره های بی اصل و نسب
به جوهره خویش
بی حاصل
پوچ
تک تک اوراق روزگار
انگشت بی سوادی می زنم
بر ندانم کاری خویش
فریب مداوم تقدیر آ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 64 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

پنجره های امید
انتظار
اضطراب
تردید
باز مانده اند

 آغوش جهان پر کرده است
خشمگین
نامهربان
طوفان فراموشی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 42 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دست می سایم بر پرچین شمشادها
پل عابر
کهنه
شکسته
فرسوده است
تندیس میدان
خسته
بی رمق
زل می زند بر چشمانم
افق از نگاهش افتاده
گمشده ا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 74 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

غریب
بی نشان
پناه جوی
هوس را فراخوان می شود
شاید
شاید به آتش گناه
 گرم
آشنای دیرینه شود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 64 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آفتاب پشت کوه
مه پشت ابر ماند
بیهوده
ناشاد
خنج بر زمین می زنی
گنج سلیمان در دخمه های اورشلیم
طلسم شده دیوان
به سحر ساحران پنهان است
ماسون ها هنو

ادامه شعر ...
 • خوانش: 59 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

چرا بجای بود... کسی نبود؟

از لباسم...
رنگ و رو رفته بود
و هیچ نمی‌دانست  ساحل چیست
با تهدید ابرها 
بی یک قطره اشک زیر و رو شدم
و ته صدایم  لرزید

ادامه شعر ...
 • خوانش: 147 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

اعضای جوخه اعدام

فهمیده اند

آفتابگردان گناهی ندارد

با اینکه آنجا

بر سینه کش دیوار ایستاده

ادامه شعر ...
 • خوانش: 55 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align: center;"> 

کاش !

زمان یائسه بود

ادامه شعر ...