دسته بندی: شعرک
 • خوانش: 369 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آنکه به فتح می اندیشد

تسلیم نمی شود

ناگزیر ، عشق نمی ورزد .

ادامه شعر ...
 • خوانش: 454 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

.

ازهیچ پوچ زاید

ازهمه ، هر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 401 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


.

.

سیاه یا که سفید

دودکش ِ خانه مان

هیچ یادت هست ؟

ادامه شعر ...
 • خوانش: 451 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

شکل شعری کوتاه

می چکم روی بلور جانت

کاش روشن باشم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 486 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نمی بینیم

نمی شنویم

نمی تپیم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 459 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

افتاب شرق

ازبرودت غروب غرب

یخ نمی بندد

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 353 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

شکوه جهان...
در آبشار گیسویت می لغزد!
و جاذبه ی زمین در چشمانت
هر بار که با نگاهی 
خاک را غربال می کنی 
من می افتم !
مدینه ولی زاده جوشقان 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 446 مرتبه
 • سپاس: 12
 • تعداد نظر: 17
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آن قدر در جستجوی تو رفتم و رفتم.....

تا خودم را گم کردم ....!

آهااااااااای یکی نیست بگوید

این غریبه ........

در لباس من چه می کند؟

مدینه ولی زاده جوشق

ادامه شعر ...
 • خوانش: 327 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

کشاورزان ......
دیگر رغبتی به تاکستان ندارند!
وقتی که ...
خوشه خوشه
بمب در زمین می روید!

مدینه ولی زاده جوشقان 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 364 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 18
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

جزایر قناری ....

زیباتر از چشمان تو نیست

وقتی که ....

ادامه شعر ...
 • خوانش: 405 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 18
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

گنجشک ها.......

چقدر ظریف تبسم می کنند!
وقتی تو زیر چشمی......
نگاهم را نوازش می دهی!!

ادامه شعر ...