دسته بندی: مثنوی
 • خوانش: 13 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">«گل ... نشد» در قالب دوگاني

ادامه شعر ...
 • خوانش: 22 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


سرِ سنگین‌و دل‌غمگین‌وناشاد 
کویرِ سینه کِی ، می گردد آباد 
روانْ‌پاک وگریبانْ‌چاک وفریاد 
فغانْ از روزگار، ای داد وبیداد 
شبی‌تاریک‌و رَه‌باریــک وبی‌نور 
ب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 32 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

*ساقی نامه
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
اشاره: در  سال 1357 شمسی و در یکی از روزهای تابستانی ، انجمن ادبی صبا در باغشاه فین کاشان تشکیل شده بود.در پایان جلسه استاد فقید مصطفی فیضی (رئ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 39 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بــــه قمــــر گفت مـــــادرش روزی

دختــــرم از چــــه بــد پک و پوزی؟

زشـــت و

ادامه شعر ...
 • خوانش: 51 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نِمَم چطور بِشارِم،مه بَنومی ای ننگَه

بَنومی دل مه چوچیا،که دِلِ تو دَربَنَه

 

دل تو بیه تَوَر مه،دِل مه عه جور تویل تری

دل مه بیه کو زخال،شونِ دلم ها حرّی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 148 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">امواج و طوفانست و توبرتکه چوبی

 ساکت مباش هر چند در حال غروبی

  دیدم، برادر با برادر  دشمنی کرد

 وقتی که خود را بنده ی ما و منی کر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 64 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


پریشان‌شُدشَبی،روح‌وروانم 
شُـدم دلتنـگِ جـمـعِ رفتگانم 
نمــودم رو به درگاهِ خـدائی 
که‌ازاین غم بِده ما را رهائی 
شده‌پُراشک‌یارب،دیـده‌ی‌ِمن 
نَظَر کُن بر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 81 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بعد تو خنیاگری ویران شدم

فارغ از ایمان و در عصیان شدم

 

قلب و روح و جان خود را باختم

چون سواری سوی مرگم تاختم

 

بعد تو خنده معما گشته است

ادامه شعر ...
 • خوانش: 73 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: justify;">درویشی نشست،کنج مسجدی
سخن ایراد نمود،کاملا جدی

به محفل قضات اقلیم نوشت
نخواهید رفت،شما به بهشت

سخن مختصرگفت و مفید
که قضات مفت خور

ادامه شعر ...
 • خوانش: 33 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">  مهتاب کمیابست و شب گسترده دامن

  شمعی بیاب ای درخیالت صبح روشن

 دریاچه ها پرآب  هستند وتوخوابی

 لع لع زنان  دنبال  دنیای سرابی <

ادامه شعر ...
 • خوانش: 48 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">   لیلی و مجنون

 

یک  شبی لیلی  دلش خیلی شکست                           رفت و ا ندر کوچه ی مجنون

ادامه شعر ...
 • خوانش: 82 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

اسب دل

در حـــدیثی خــــوانده ام که  آن جهــــان
نسبتش بـــــا ایـــن زمیـــــن و آسمـــــان

نسبت دریـــــــای آب و قــــطــــره است
قطـــــره ای جــا مــانده از دریا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 94 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">آغاز        

به ا ذنت  د فترم  را  کرده ام  باز                        نو شتن  را   به  نا مت   کرد م   آغا ز

ادامه شعر ...
 • خوانش: 65 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ای مرغ دلشکسته...
......
 در مصیبت امام حسین

.......................


   ای مرغ دلشکسته گرفتار چیستی
   ای گلبن امید زگلزار کیستی
  تو ایمنی ندار

ادامه شعر ...
 • خوانش: 57 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

چه رفــــته بر تو آن ایّام آقا
که فرمودی سه بار اَلشّام آقا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 42 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

راز درون....

.


راز درون عالم دریا دلان زچیست
شور وشتاب قصه ی این بیدلان زچیست
درگوششان نغمه ی غیر ازحبیب نیست
آن چشم با بصیرت خس را نصیب نیست

ادامه شعر ...
 • خوانش: 40 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">شب یاز دهم

.

مهتاب در فراز بیابان حضورداشت

شبتاب درفرودشتابان عبور داشت

آن شرمسار بود زچشمان آسمان

ادامه شعر ...
 • خوانش: 38 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

 

 

سلام خواهرخورشید حضرت مهتاب

سلام آینه ی عشق خواهر ارباب

سلام تشنه ترین خواهر همه تاریخ

سلام خو

ادامه شعر ...
 • خوانش: 39 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">ساحت عشق

 

.

درفصل خاک بر سر   در قهقرای شب

لبریز از شکنجه و مملو از تعب

قولی نبود راست  د

ادامه شعر ...
 • خوانش: 92 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

چگونه بود...

 

 

 

چگونه بود که این کاروان نداشت مقر
زجانیان حرامی چرا نداشت مفر
چراحقیقت قرآن فکر جان نکند
دل از دیار گرفته چرا فغان نکند.

ادامه شعر ...