دسته بندی: مثنوی چهارپاره
 • خوانش: 112 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خوانده ای تو صاحب سهـــم  عدالت را  گـــــدا
حــرف بی خود می زنی ای صاحب منصب چرا
بر مثـــــل از آن اگـــــر جیب گـــــدایی پر شود
به از  این که طعمه ی مشتی نجومی خور شود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 378 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

وسط کافه نادری بودم
گیج در عمق آخرین بن بست
که خیالت چه شور می رقصد
توی چشمان خیس عاشق مست
باختم تازه اول بازی ست
یک قمار از تو لای این همه دست
فکر دلواپسی که

ادامه شعر ...
 • خوانش: 421 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 13
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

شب به شب بی اجازه خوابم رفت
پیش چندین عروسِ مشکی پوش
خواب من را گرفته از چشمم
دختری ناشناس ؛ بی آغوش

 

لمس تن ها و بوسه بر لب ها
مثل تکرار عادتی غمگین

ادامه شعر ...
 • خوانش: 361 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

داغ و ساکت ، بدون دغدغه ای

می پزد توی آشپزخانه

شب سردی ست بی تو تنهایی

که فراری شدم از این خانه

 

پشت دیوار هایی از سیمان

گز کنم این اتاق خا

ادامه شعر ...