دسته بندی: نوخسروانی
  • خوانش: 349 مرتبه
  • سپاس: 4
  • تعداد نظر: 6
  • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

در غدیر خم چه پیش آمد بگو

بر سر آئین و کیش آمد بگو

جبرئیل از عرش آمد بر زمین

گفت فرمانی رسیده یا امین

گشته صادر ا

ادامه شعر ...
  • خوانش: 662 مرتبه
  • سپاس: 6
  • تعداد نظر: 21
  • تعداد نقد: 12

ادامه شعر

ادامه

نفسی

خطا کشد کس !

,,تشری نُطُـق ,,

به یک ,,کش ,,

به خـدا ، قسم !

کشـد زه ؛

ز کمـان ِکش ،

کی آرش

******

که هنـوز،

جـان آت

ادامه شعر ...