دسته بندی: اقتصادی
  • خوانش: 190 مرتبه
  • سپاس: 4
  • تعداد نظر: 5
  • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

مثنوی زیبای اسکناس سروده ء برادر ارجمندم جلیل پورسلیمانی است که طبع شعری بس عالی دارد اما نمیسراید.
این سروده ء زیبا را  حقیر چندی پیش در مجلسی با تبحری خاص بوسیله ء دوربین موبایل از دفتر شعر ز

ادامه شعر ...