دسته بندی: امام خمینی
 • خوانش: 852 مرتبه
 • سپاس: 18
 • تعداد نظر: 29
 • تعداد نقد: 18

ادامه شعر

ادامه

مخمس با تضمین از:
چهار پاره های شورانگیزِ خانم حسن زاده(اعظم الشعراء)
بند های فرد را حقیر سروده و بند های زوج متعلق به خانم حسن زاده است
بعلت مسافرت حدود 20 روز در خدمت عزیزان همراه نیس

ادامه شعر ...
 • خوانش: 381 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

 

 

    چندرباعی تقدیمی به روح آن یگانه ی دوران ،نوح این سامان،

                   

ادامه شعر ...
 • خوانش: 334 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

جمــاران! آفتــاب روشنــی بخـــش ســریــرت کو؟

در این شبهـــای تـــار بی سحـــر ، بـدر منیرت کو؟

بهـــار آور هـــزار نغمـه پردازت کجـا ؟ چـون شد؟

نسیــم زنـدگـــی بخــش و

ادامه شعر ...
 • خوانش: 338 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بلبل به تو گفت آب و نان  می خواهد

گل می شکفد ولی زمان می خواهد

این باغ هوای باغبان را کرده

بابای بزرگ آسمان می خواهد

عفت نظری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 473 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

رسته از غرفه های سنگی شب

شب پایا

شب سیاه پلید

ادامه شعر ...
 • خوانش: 468 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

گفتند بهــــار لالـــه فــام آمده است

گل در قدمـش به ازدحام آم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 596 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 18
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

    گل نوري كه در سحر آمد

    ماه من بود، كز سفر آمد

    در سرايي كه عشق مي خواندند

    ديو رفت و فرشته در آمد

    فتنه ي چرخ، ديده بود آن پير

    در

ادامه شعر ...
 • خوانش: 480 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

با خودم فکر می کنم وقتی جغــــــــــــــــــــدها در خرابه می خوانند
واقعن عده ای که بی دردند لایق راه و رســـــــــــــــــم انسانند ؟؟؟

با خودم فکر می کنم اصلـــــــــــــــــن کربلا ب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 578 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 17
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سکوت قافلـــــــــــــه را یک خرابه برهم زد
دوباره دست غــــــــــــریبی به ساحت غم زد
سه ساله ای که در آغوش خاک می خوابید
به پلک آخر خود شعلـــــــــــه ها به عالم زد
شکست بغض غریبـ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 446 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 16
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

امروز از نزدیـــک تر تابید ، خورشیـــد انگاری که بو برده ست ، یک عکـــس بر دیوار جا مانده ست
عکسی که غیرت را رصد می کرد الان هزار افسوس مأیوس است ، از رنگ و رو حالا رها مانده ست

سالوس ها

ادامه شعر ...
 • خوانش: 502 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 3

ادامه شعر

ادامه

رقیـــــه ســـاکنِ ویرانه گشته
اســـیرِدشــــمنِ دیوانه گشته
بُـــــوَداوسبطِ پیـــــغمبر، خدایا
چرابا مردمان بیگانه گشــــــته
به دســـتِ کوفیـــانِ بی مـروت
کنون بی خـانه وکا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 429 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 5

ادامه شعر

ادامه

هلا! تورا چه بنامم به غیر حضرت زخم


که هست نام تو یادآور تمامت زخم

رسول آینه های هزار تکه شده !


امام آینه های چشیده غربت زخم !


ادامه شعر ...
 • خوانش: 392 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 16
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نورعشقی ابدی جان همه پروانه اوست
طعم شیرین حقیقت، ته پیمانه اوست
مردی و معرفت از شیوه مردانه اوست
جان به قربان سری که سرجانانه اوست
"این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست
این

ادامه شعر ...
 • خوانش: 755 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 13
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ساقی میار باده كه اين غم مكرَّم است
دل ها به خون نشسته و ماهِ محرَّم است

شادی گرفته پای خود از دل، عجب مدار
سلطانِ بی رقیبِ دل ما، اگر غم است

فـوجِ فرشتگان به زمین می رسد ز

ادامه شعر ...
 • خوانش: 545 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سَــروجانم فـدایت،یاابوالفضل
به دل باشدولایت،یاابوالفضل
دلـــــــم آتـــــــــــش گــــــــرفتــــــه ازبرایِ
اخــا،ادرک اخـــایت یاابوالفضل
منم بیمـــارِعشــقت،جانِ هستی
امیـ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 553 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 2

ادامه شعر

ادامه

دیشب من و دل به هم صفا می کردیم
تـــا وقـــت سحـــر خدا خدا می کردیم

بـــا زمــــزمـــه ی زیـــــارت عاشــورا
در اشک سفـــر بـــه کربلا می کردیم.

ادامه شعر ...
 • خوانش: 465 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 2

ادامه شعر

ادامه

شبهایِ مُحَرم
یکی می گفـت:این شبهــاکجـائی
روان ســـــویِ کدامین راههـائی
بدوگفتــم روَم جـــائی حســینی
نبــــاشـــددرک،تــاآن رانبیــنی
روَم جـــائی دلم آســـوده گــردد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 471 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 4

ادامه شعر

ادامه

افتخــــارم هست،عاشورائیم
عاشـــقِ عبـــاسم ومولائیـــم
درتمـــامِ عمرِمن هرروزوشب
پُرشــده ازعشقشـان،تنهائیم
بالباس مشکی ازهجرِ حسین
بانگاهی خیـس ازرســـوائیم
کوفیــان را

ادامه شعر ...
 • خوانش: 433 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نور عشقی ابدی جان همه پروانه اوست
طعم شیرین حقیقت ته پیمانه اوست
مردی و معرفت از شیوه مردانه اوست
جان به قربان سری که سر جانانه اوست

"این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست&qu

ادامه شعر ...
 • خوانش: 389 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نفهـمیدند این فتح الفُـتوح از روز روشنتر
دمد بر پیـکر اسـلام روح از روز روشنتر

نمی بردنـد هرگـز بو ، بزودی آشـکارا تر
پلیدی هایشــان یابد وضـوح از روز روشنتر

ندارد وحی مُنزَل

ادامه شعر ...