دسته بندی: بیماری
 • خوانش: 405 مرتبه
 • سپاس: 10
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

از  رنگ رو رفته است آیینه ،از بس که بی او دیده ام خود را
بی خوابی من کار دستم داد ،پس جغد شب نامیده ام خود را

باریده نحسی از سر رویم ،راه گلو را بغض سمی بست
 دیدار به دیوار می

ادامه شعر ...
 • خوانش: 450 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 15
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

می گفت بــــه مـن: دلم شکارت کرده

در وادی عشـــق بین چــه کارت کرده

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 521 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 3

ادامه شعر

ادامه

میلاد نور
ای نــــور امیـــــد بخــــش دلها کاظم
در معرفــــت و کمـــــال دریـــا کاظم
با خـــــوی محمـــدی و ابـــراهیمـــی
بودی تو مسیح و نـوح و موسی کاظم.

ادامه شعر ...