دسته بندی: تحصیل
 • خوانش: 489 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 2

ادامه شعر

ادامه

جمعه ی ظهور می رسد
من در این حقیقت بزرگ شک نمی کنم
آرمان مهدویّت بلیغ را
بر یخ ملاحظات حک نمی کنم
*
واژه واژه
حرف حرف
روی پرده های دیده و دلم نوشته ام:
من به جنگ دیوهای

ادامه شعر ...
 • خوانش: 542 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سالهــــا خوانــــده ام نمــاز اما
طبق عـادت ، ز فـرط استیصـال
همه از ترس اینکه سـد نشود
راههـــای رسیدنــم بـــه نوال
رکعتــــی از نمـــازهــــام نبود
عاشقانه ،دلی ،به قصدوصال

ادامه شعر ...
 • خوانش: 392 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 16
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نورعشقی ابدی جان همه پروانه اوست
طعم شیرین حقیقت، ته پیمانه اوست
مردی و معرفت از شیوه مردانه اوست
جان به قربان سری که سرجانانه اوست
"این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست
این

ادامه شعر ...
 • خوانش: 433 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نور عشقی ابدی جان همه پروانه اوست
طعم شیرین حقیقت ته پیمانه اوست
مردی و معرفت از شیوه مردانه اوست
جان به قربان سری که سر جانانه اوست

"این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست&qu

ادامه شعر ...
 • خوانش: 433 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

از خـــرمــــن فضلـــــــت ای قتیــــل العبـــرات
یک دانـــــه برای من ز یک خوشـــــه بس است
محـــــرم به محـــــرّم چو شــــــوم ، بهر طــواف
یک گوشه از آن ضریــح شش گوشه بس است
یک قط

ادامه شعر ...
 • خوانش: 627 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 7

ادامه شعر

ادامه

یک کاروان سـرشار عشق ، در حنجره فـریادها
در قلب تــــاریک زمان ، آزاده هـــا ، آزاد ها

این سو همان هفتاد و دو ، قلب خدایی با شرف
آن سو همه دنیایی و ، هفتـاد ها ، هشتاد ها

یک

ادامه شعر ...
 • خوانش: 396 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 13

ادامه شعر

ادامه

کوچکترین سرباز

ظهر بود و بی امان،امواج تف؛
می وزید و خاک، آتش می گرفت
تشنه ی وامانده در این گیرودار؛
با لب صد چاک ،آتش می گرفت
***
خاکِ داغ و های های تشنه ها
خیمه ها ر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 430 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عبّـــــاس که شیـــر بیشه ی توحید است
کانـــــون صفـــــا و مرکـــز امّیـــــد است
در پهنــــــه ی بیکـــــــــران اخلاص و ولا
او مـــاه و حسین بن علی خورشید است.

ادامه شعر ...