دسته بندی: جوانی
 • خوانش: 158 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">41
 
عمریست که بی باده ومی یکسره مستیم
تاخواجه غزل خوانده،همه کاسه بدستیم

جسمیم که روح ازتن ما ریشه بریده

ادامه شعر ...
 • خوانش: 139 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">39 
مَن که دراینجا نشسته واژه بازی می کند

کوزه ی عمرش به سرعت،آب خالی می کند

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 185 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

اشک غزلم خون شد و شعرم همه درد است
آخر چکنم ساختم از روز ازل با غم و دردم
مردن
نه جای ماندنم اینجاست نه پا دارم که بگریزم
به مردن خو گرفتم من تمام لحظه ها جانا
خون د

ادامه شعر ...
 • خوانش: 439 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

کشت مــرا ، کشت مــرا ، ذوق لبـان و دهنت

وسوسه ی چشم خوشت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 493 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بوســــه ای از لب لعـــل تـــو اگر وام بگیرم

خوشتر از آن که به هر میکده ای جام بگیرم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 363 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دکتر ترک اعتیادم دردهایم را که شنیدمعتاد شد..........

ادامه شعر ...