دسته بندی: حجاب و عفاف
  • خوانش: 518 مرتبه
  • سپاس: 8
  • تعداد نظر: 9
  • تعداد نقد: 1

ادامه شعر

ادامه

بی مهری تو دو کاسه سم داشت بریز
سنگینی این بغض چه  کم داشت بریز
وقتی که به چشم دختران خیره شدی
هر ثانیه پس لرزه ی بم داشت بریز

 

عفت نظری

ادامه شعر ...