دسته بندی: دوستی-دشمنی
 • خوانش: 277 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

              دارم
آسمان رافراموش میکنم
آفتاب را ازمن گرفته است
       آوارسایه ای

زهرانادری

 

شعرپریسکه
 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 290 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

زخمیست بردلم که دوچشم شما زدند

زخمی که عاشقانه در آن ماجرازدند

زخمی زروبرو که دلم رانشانه رفت

زخمی که در برابر آئینه ه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 322 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

هم دفتر سبز و زرد من را خوانده

 هم اینکه به صورتم چکی خوابانده 

 آن آتش زیر کاه  نامش باد است

 او جنگل اشعار مرا سوزانده


عفت نظری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 385 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

او کینه ی من را به دل خود می کاشت

خشخاش نگاهش خطری در پی داشت

من کارگر مزرعه ی خود بودم

آتش زد و دود خرمنم را برداشت

عفت نظری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 383 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 17
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

تا تیشه به دنبال قفا بود، نفهمید
تا بزم پر از صلح و صفا بود، نفهمید

 

دستی به خلوص دل پیغمبریت داد
دستان تو سمت عرفا بود، نفهمید

 

شب سر زد و بانو

ادامه شعر ...