دسته بندی: صلح جهانی
  • خوانش: 256 مرتبه
  • سپاس: 7
  • تعداد نظر: 12
  • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سر

به سرمن

بگذار

تا

لبهای ما

به طرز مسالمت آمیزی

راهشان را

پیدا کنند.

 

 

مینا امینی

پاییز

ادامه شعر ...
  • خوانش: 437 مرتبه
  • سپاس: 7
  • تعداد نظر: 5
  • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

شنیدنی ست، دَنگ بجای بَنگ
نوای شادی کودکان
با سکوت طبلِ جنگ...

ادامه شعر ...