دسته بندی: عرفان
 • خوانش: 15 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">َشرط عشق

هرچه دارم همه راازدل و جان پاک ببازم

شرط اوبود که میخواست کند محرم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 37 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">خون دل

آنچه فهمیده دلم دردل نافهم نگنجد

خون دل خورده ام آنقدر که در وهم نگن

ادامه شعر ...
 • خوانش: 26 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center"> 

زبان تازه  برای سرودن غزلی

عنایتی کن وپرهیز کن زبی محلی

نه آنقدر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 36 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">طرب دیدی اگر در طینتت دلسرد می رقصد

تو هستی این که دارد در خود از خود طرد می رقصد

 

تهیدست از خودش زن می شود وقتی که می بینی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 52 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

غریب عشق
اگر زعشق تواین دشت بی نصیب شود
قریب عشق توتنهاشودغریب شود
پرنده هاهمه ازاین دیارکوچ کنند
واین قناری دلخسته ناشکیب شود
اگر غزل نسرایندشاعران دیگر
ویاس

ادامه شعر ...
 • خوانش: 43 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">  لایق غزل

به نام توست تمام حقایقِ غزلم

مگر به جزتو کسی هست لایقِ غزلم؟

ادامه شعر ...
 • خوانش: 28 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right"> 

«دلگیری»

دلم گرفته از این غربتی که من دارم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 32 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

*ساقی نامه
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
اشاره: در  سال 1357 شمسی و در یکی از روزهای تابستانی ، انجمن ادبی صبا در باغشاه فین کاشان تشکیل شده بود.در پایان جلسه استاد فقید مصطفی فیضی (رئ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 20 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">«دودست دعا»

تمام داروندارم فقط دودست دعاست

امید این دل زارم فقط دودست دعاست

ادامه شعر ...
 • خوانش: 56 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">  میکده

                                   

از کُهن تا به کنون میکده باز است هنوز               

ادامه شعر ...
 • خوانش: 287 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

           « به نام خدا »

 

از آن زمان که به عشقِ تو مبتلا شده ام ؛

ز قید و بندِ جهان ؛ تا ابد رها شده ام !

 

بگیر دستِ مرا، ای خدایِ هر دو جهان ؛

ادامه شعر ...
 • خوانش: 363 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بسمه تعالی

 

جای چشمان سیاهت نور باشد بهتر است
کشتن عشاق بی منظور باشد بهتر است

 

خواهش چشمان مست تو چها بامن نکرد
جای خواهش ها اگر دستور باشد بهت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 138 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بسمه تعالی

 

اینجا همه عشاق تو هستند ولی من
میخواهم از این لفظ نکوهیده رها شم

 

در محفل عشاق تو عشقی نچشیدم
لطفی کن و بگذار که معشوق تو باشم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 170 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">همچو آهویی به صحرا ، می دوم با چشم تر

عمری اندر این قفس بودم ندارم بال و پر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 139 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

در ازدحام کوچه بن بست سرگردان

یا رب شب آدینه ی ما را سحر گردان

یا بازکن راهی دگر در عاشقی یا که

ما را دمی از این ره بن

ادامه شعر ...
 • خوانش: 147 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بی فـــروغ عشـــق ، دنیـــا نیست جــز ویرانه ای

خاستــــگاه مـردمــــان مفلــــسِ دیـــوانـــه ای

گر مراد از کسر کثرت کسب وحـدت بودوهست

پیش مــــا فــرقــی ندارد کعبـــه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 142 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بسمه تعالی

 

خراب میشود افکار سربراه دلم
همان زمان که نظر می کند به ماه دلم

 

طلوع تشنه ی آفتاب بی قرار تو باز
دمیده نور نجاتی به خانقاه دلم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 142 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بسمه تعالی

 

روی معصیت دراز کشیده ام،
یا سقف ایمان عمودی شده است؟!

هرچه باشد 
من فرقان شده ام
میان دوزخ درونم
و بهشت منتظر روبرو...

ادامه شعر ...
 • خوانش: 165 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بسمه تعالی

 

از عمق نگاهت غزلی ساخته ام من
افسار دلم را به دلت باخته ام من

 

تاری ز رخت پودی هم از چشم قشنگت
فرشی ز نگارت به دل انداخته ام من

ادامه شعر ...
 • خوانش: 185 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بسم الله الرحمن الرحیم

 

باید امشب همه ی درد و دلم وا بشود
تا که آن صورت چون ماه تو پیدا بشود

 

هر زبان بسته که بیند غزل زلف تو را
بهر تحسین جمالا

ادامه شعر ...