دسته بندی: علم
  • خوانش: 758 مرتبه
  • سپاس: 1
  • تعداد نظر: 1
  • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

شعر گر مبنایش حکمت و معرفتی بود
                                                این شعر قدر الماس ناب قیمتی بود
شاعری تنها به چیدن قافیه و ردیف نیست
                             

ادامه شعر ...