دسته بندی: فلسفه
 • خوانش: 42 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

لبانت زمزمۂ کیست؟

   «وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا»   

وز هستنم،  هر  فریاد

ارتش ایسم ها 

    مرا چنان فرو نشاند،

در پندار برهوت خویش
 
 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 82 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

 

سیاست یا دین

دین یا سیاست

شاگردان کانت،

هگل  

مارکس

پوپر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 267 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

 


 

عاشقم درعشق جای هیچ استدلال نیست

اهل استدلال را جا پیش اهل حال نیست

روزه داراست عاشق ِعارف به حق هر روز وم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 577 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

 


 

عاشقم درعشق جای هیچ استدلال نیست

اهل استدلال را جا پیش اهل حال نیست

روزه داراست عاشق ِعارف به حق هر روز وم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 343 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

وقتی

بازگشت همه

به سوی خاک است

چرا برنگردم ؟!

 

آهن 

برای همین زنگ می زند !!!

ادامه شعر ...
 • خوانش: 470 مرتبه
 • سپاس: 11
 • تعداد نظر: 17
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

               

افتاده به دامِ شادی و غم تا چند

سرمست، به حق رسیده ای گفت این پند

       

آسانی و سختی، پیِ هم می آیند

بر سلسله بنگر و رها شو از بند

ادامه شعر ...
 • خوانش: 1313 مرتبه
 • سپاس: 10
 • تعداد نظر: 19
 • تعداد نقد: 1

ادامه شعر

ادامه

 

تف شدم از دهان شعر خودم

توي خوابي پر از زباله بکر

نان شب را به خون دل زدم و

توي ذهنم فقط عجوزه ي فکر

 

چون درختي که باورش مرگست

ادامه شعر ...
 • خوانش: 574 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ماهی سرد ...


خیال ... خـیره .... تفکر .... نگاه ... ماهی سرد ...
سکوت ... گریه ... تأمل ... و آه ... ماهی سرد ...

ضـعیف ... شب زده ... آرام و گـاه ... کـوهی درد

ادامه شعر ...