دسته بندی: کودک‌کار
 • خوانش: 726 مرتبه
 • سپاس: 11
 • تعداد نظر: 19
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عروس حجله ی غم روبروی  نرگس ها
نماز خواند و دعایی، به کوی نرگس ها
گرفت دستِ نیازش گلوی نرگس ها

 

گرفته دخترکی عطر و بوی نرگس ها
نگا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 255 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


من خودم را دوست دارم...
آن هنگام
 که چشمم
 ازروزن چشم تو بنگرد
اشکهای تورا ببارد
دستانم
پینه رنج تورا بسته باشد
گلویم را
بغض سنگین غم تو

ادامه شعر ...
 • خوانش: 346 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

همه ازمِهرگویندومن‌ازقهر 
چه‌آمد برسَرِخوبانِ‌این‌شهر 
زِ جمعِ کودکانِ یک دبستان 
فزون‌ازنیمـه‌اند ازمستمندان 
کَسی‌حالابه‌فکرِدیگری‌نیست 
ویادرخـانه‌هانان‌آوری نیست

ادامه شعر ...