دسته بندی: مبارزه با ظلم و ستم
 • خوانش: 890 مرتبه
 • سپاس: 13
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

1
گرگ از روز ازل وحشی و خونخوار نبود
یا بشر این همه بدکاره و بیمار نبود
از ستم، ظلم به سیاره که بسیار نبود

 

گرگ در قصه ی یوسف که گ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 220 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

داعش و تکفیـــری و بوکـوحــرامــــی را بگو

بیشۀ شیـــران ایــــران مأمــن کفتــار نیست

روز و شب گرگلّه گلّه گرگ  هار آرد هجـوم

پاسخش این جا به غیر از مرگ خفّتبارنیست.

ادامه شعر ...
 • خوانش: 539 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

این شعر نیمایی را هنگامی سرودم که  از کشتار مردم  بی گناه میانمار مدتی گذشته بود.
آنان را به جرم مسلمان بودن در آتش زنده زنده سوزانده بودند.
بودا، که از کشتن یک پرنده بشدت پرهیز می کرد، 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 322 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

چه می خواهی از من 

که می باری بر من

آتش خشمت را 

کفتارها را تا دندان مسلح می کنی

گرگان را می شوری بر من 

دست در زنجیر و در بند می کنی 

بازوی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 402 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

کدام ترازو 

کدام عدالت 

چه ارزشی دارد آخر هستی 

وقتی تحفه ای بیش نیستی 

وقتی که رودها به خون آغشته اند آخر زندگی مفهومش چیست 

چرا اشک از چشم مادران بر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 706 مرتبه
 • سپاس: 11
 • تعداد نظر: 18
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center"> 


کی خــون عاشــقانِ علی (ع) بی ثمــر بود؟
یا این مجاهـدت به خطـــر ...، بی اثــر بود؟

دارم یقیــن که قوم ست

ادامه شعر ...
 • خوانش: 791 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 16
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

کار این چـــــرخ بجــــز فتنه و آشـوب نبود
سرگذشتی که زمین داشت، چنان خوب نبود

هـر که آمد سرِ آن داشـت که سـرکوب کند
کاش در جمعِ سران، یک سـرِ سـرکوب نبود

دار ... از غـایـتِ

ادامه شعر ...