دسته بندی: اربعین
 • خوانش: 34 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

 

پیاده آمده اند این همه مسافرها

به نینوای تو در اربعین چو جابرها

اگرچه خولی و شمر و یزدها هستند

ولی به سمت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 75 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">شرحی از شرحه شرحه ام
در دل سنگواره نیست
بل ، بوی شیهه ی توسنیست
پیچیده در انجما د همه ی خاک ،
دمیده می شوم  هر ظهر و با مداد
در گودا ل و گل

ادامه شعر ...
 • خوانش: 49 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

از کاروان کربلا جا مانده ام

جانانه در شام جبران میکنم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 229 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 1

ادامه شعر

ادامه

 

 

یه علم تودستمه

زدم به جاده

ادامه شعر ...
 • خوانش: 265 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:justify">همانهایی که دیروز شمشیر بر امام حسین و یارانش کشیدند و آب را بر روی کسی بستند که  میدانستند آب مهریه مادرش است امروز در لباس داعش با ادعای دولت اسلامی عراق و شام با عملیات ا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 251 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

واي چه غلغله ايي بر پا ميشود
                         سيل عشاق  حسين در اربعين برپا ميشود
عاشقان نجف تا کرببلاي حسيني را
                       با دل سوزگداز و غم ارباب رها   ميشو

ادامه شعر ...
 • خوانش: 307 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نگاری

دلم  می خواد  یه  یاری  داشته  باشم

گل  و  سرو  و   چناری  داشته   باش

ادامه شعر ...
 • خوانش: 374 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آسمان من باش

تا در هوای تو

چون کبوتری

پرواز کنم ...

 

((محمد شیرین زاده))

ادامه شعر ...
 • خوانش: 468 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

یک نفر مرتاض هندی هم زمــــــان

با بهـــــایی شیخ ما در اصفهـــــــان

 

بر در سلطــــان آنجا یافت جـــــــــا

مدعی شد از خودش اعجـــــــــازها

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 342 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">ما پيرو زاهدان در تكبيريم

سرمايه ي عاشقان در زنجير

ادامه شعر ...
 • خوانش: 597 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آسمان بی نور چشمانت سحر پرداز نیست
بی نگاهت روشنی را فرصت پرواز نیست
رفتی و شب آخرین شمع شفق را کور کرد
رفتی از آغوش چشمانی که دیگر باز نیست
کی غزالم با غزلرقصانیش سر می رس

ادامه شعر ...
 • خوانش: 507 مرتبه
 • سپاس: 13
 • تعداد نظر: 21
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

تا عمق زیتون زارِ چشمت , چشم می دوخت

مردی که هر شب نخ به نخ تا صبح می سوخت

..............................

شب ها که شیطان توی چشمت وول می خورد

آدم دوباره در هوای

ادامه شعر ...
 • خوانش: 493 مرتبه
 • سپاس: 10
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

تو را بی پرده میخوانم که مستی نوشود از نو

جنون، آوارگی، زیبا پرستی نو شود از نو

 

شدم غرق خیالاتی که پایا نش نمی دا نم

بریزم دانه دردشتی که هستی نوشود ازنو

ادامه شعر ...
 • خوانش: 446 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: right;"> 

یک نفـــر پرسید از عیسی چـــــرا
می شوی با اهل عصیان ه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 414 مرتبه
 • سپاس: 12
 • تعداد نظر: 25
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

«  اكسيرشفا »

گلــــــزار  رخ  جانــان  ، آيينه زيبايي

اندر چمن حسنش ،  هر جلـوه تماشايي

رخسار دل افروزش مانند  مـــه گردون

گيسوي دلاويزش، همچـون شب يلدايي

ادامه شعر ...
 • خوانش: 577 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:justify">در یکی از جنگ هــا از مشرکین

ادامه شعر ...
 • خوانش: 500 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:justify">حضــــرت حق روبه موسای کلیـــــم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 331 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">در فکر تو چیست آشنا جز خواری

با مردم بیچاره ندانم ک

ادامه شعر ...
 • خوانش: 489 مرتبه
 • سپاس: 14
 • تعداد نظر: 25
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">کیستی ای زاده ی خیر البشر

مادرِ عشقی و بانویِ هنر

در محبت قله ای ،درمهر، ماه

 نورِ امّیدی به شب های سیاه   

در

ادامه شعر ...
 • خوانش: 360 مرتبه
 • سپاس: 10
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">در مدرسه دست و پایمان را بستند

در دایره حرف هایمان

ادامه شعر ...