دسته بندی: جشن مهرگان
  • خوانش: 203 مرتبه
  • سپاس: 4
  • تعداد نظر: 3
  • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بیو  ای  دل  که  دلبر  ناز داره

بهار عاشقی   هم   راز  داره

بپرسین  از لب  شیر

ادامه شعر ...
  • خوانش: 346 مرتبه
  • سپاس: 3
  • تعداد نظر: 3
  • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

همه ازمِهرگویندومن‌ازقهر 
چه‌آمد برسَرِخوبانِ‌این‌شهر 
زِ جمعِ کودکانِ یک دبستان 
فزون‌ازنیمـه‌اند ازمستمندان 
کَسی‌حالابه‌فکرِدیگری‌نیست 
ویادرخـانه‌هانان‌آوری نیست

ادامه شعر ...