اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 7 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭106-13‭

شب شد و عاشقانه ها گل کرد

توی شعرم جــوانه ها گل کرد

 

توی امواج شعـــــــر خشکیدم

لای موی تو شانه هــا گل کرد

 

از رباعی غــــــــــزل تراشیدم

بعد در من ترانه هــــا گل کرد

 

بی نشان رفتی و بــدون درنگ

در دل من نشانه هــــا گل کرد

 

بنشین قصه ای بگــــــــو دریا

ساحلت در کرانه هـــا گل کرد

 

هی نوشتی که شعر کافی نیست

بارها این بهـــــــانه ها گل کرد

 

مُردم و فصل بعـــــد زنده شدم

بعد من عاشقانه هـــــــا گل کرد

جابر ترمک
نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل