اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 19 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭106-18‭

 

تو از تبار بهاری که سبـــــــــــز می بینی 
بهار شعـــــــــــــــــر مرا از مدار پائینی 

به یک غزل دل تنگم هوا کنـــــــــد گل را 
درست بین همین شعر هـــــــــــای آئینی 

تو از میان غزل هــــــــای من بدون درنگ 
کدام خوشه ی گنــــــــــدم نگار می چینی 

کلاس درس نگاه تو مـــــذهب عشق است 
نیاز نیست بفهمد معلـــــــــــــــــم دینی

چقدر صورت تو توی آسمان صـــاف است 
مگر تو ماه بلنـــــــــدی که دیر بنشینی!؟ 

پرنده ها به تو دل داده انــــــــد در تن باغ 
تو ای عصاره ی باران چقـــــــدر غمگینی؟ 
جابر ترمک
نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل