اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 13 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭106-21‭

وقتی دل تو پای کسی سوختــــــــه باشد

باید غزل عشـــــــــــق تو افروخته باشد

 

یک عمر فقــــــــط پشت نگاهی بنشینی

چشمان تو بر پنجــــــره ای دوخته باشد

 

از خود بگریزی و پرستـــو شب کوچش

بغض غزلش را به تو آمــــــــوخته باشد

 

سخت است به پایان برســد عمر گرامی

اما دل تو فاجعـــــــــــــه اندوخته باشد

 

من سوختم و سوختم و سوختم از عشق

حاشا که دل غمزده ای سوختـــــه باشد

 

حالا غزلم نــــذر نگاهی که در این شهر

هرگز دل من را به تو نفــــــروخته باشد

 

جابر ترمک
نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل