اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 6 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭106-29‭

خطر نکن که به کفتـــــــــــــارها بر نخوری 
غزال من بنشین تا غمی دگــــــــــــر نخوری

نهال نو ثمــــــــــــــــــــرم از بهار نازک تر 
نرقص در وزش باد تا تبـــــــــــــــر نخوری

پرندگی تو در باغ دردســــــــــــــــــر دارد 
بپا ، که حســـــــــرت و اندوه بال و پر نخوری

عجیب نیست که احساس عاشقان زخمی است
ستاره باش که زخــــــــــم از رخ قمر نخوری

از این مسیر نرو گرگ هـــــــــــــــا فراوانند 
خدا کند که به ببر رمیــــــــــــــده بر نخوری
جابر ترمک
نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل