اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 7 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭106-32‭

روی غم خط می زند با خنده هایش گل پری 
طاقتم را می برد شوق صــــــدایش گل پری

می نشینم بغض ها را می نویســــــم با غزل 
در دلم جــــــــــا می گذارد رد پایش گل پری 

مردم آبادی شعـــــــــــــــــرم تصور می کنند 
دختری را با همــــــــه ناز و ادایش گل پری 

خان خبر دارد که در قشـــلاق طوفان می کند 
گاه گاهی با دل دیوانه هـــــــــایش گل پری ؟

باز می رقصد ته چـــــــــــــادر سیاه شعر من 
لای گیسوهای ناز و دلـــــــــــربایش گل پری 

جای پای خنده اش در شعر من جا مانده است 
اتفاقن بیت آخر شــــــــــــــــد فدایش گل پری

واژه ها را جابجــــــــــــــا کردم ولی دیدم نشد 
باز خالی می کنم
در شعـــــــر
جایش گل پری 

جابر ترمک
نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل