اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 2 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭341-197‭

مهمان سرخوشانم
میزبانان سراینده مدح
سکه بازان قمار تملق
چاپلوسان رخت تلخکان بر تن
سرمه خواب بر چشم
قفل بر زبان
قلم به نان برشته پیروزی فروخته
قصیده خوان امروز مردمان
غزل سرایان دیروز پاتخت
در گیر لب لعل و چشم آهو
تن گرم و بستر نرم
جام جام مست می شوم از شوکران این بخت
باشد
باشد سرایشی نو کنم
سکه دیروزم در چاه
نان امروزم پشت کوه افتاده استاعضایی که این شعر را پسندیده اند :اعضایی که این شعر را خوانده اند :

مهران اسدپور،   مهدی رفوگر،    + 33 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل