اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 0 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭456-13‭

رفت...
رد پاهایش را هم برد
تا هیچ خاطره ای
 زنده نماند ، عذابم بدهد
عاشق که نه...
فقط کمی
عاشق تر بود

 اعضایی که این شعر را پسندیده اند :اعضایی که این شعر را خوانده اند :

+ 15 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل