اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 0 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭470-8‭

                                            

غزل مثنوی

 

                                                   (رویداد سبز)

                                               بسم الله الرحمن الرحیم

خورشیدوماه وچرخ وفلک شاد ونغمه خوان    انگارآمده به زمین سقف آسمان

به به  چه هیبتی  شده برپا بیا ببین       این است جنبشی که بودنینوانشان

اینجاحماسه ایست که باید سرودوگفت     پیوسته ای حماسه تودرخاطرم بمان

یک رویدادسبزوصمیمی وبی نظیر          امروزنقش بسته دراین گوشه ازجهان

امروزآسمان به زمین غبطه می خورد      این روزها یکی شده باهم دل وزبان

امروزدرتقارن نوراست شورما                 آن انفجار نورکه می گفت  پیر مان

خورشیدازکرانه دلها دمیدباز                 دلهای پاک مدوزن خلق قهرمان

فرمان حق دمیده شدازموج اقتدار       هرجاکه پای امت ماهست درمیان

گرطالب حقیقت عشقی بیاببین             اینجاحقایقی است که گفتن نمی توان

پویندگان مکتب آزادی وشرف              اینجا زمینه ایست  فراسوی هرزمان

جویندگان سوژه ناب شعوروشعر            اینجاحماسه ایست که بایدسرودازآن

باورکنیم آن همه احساس پاک را           فریاد های مردوزن سینه چاک را

باورکنیم آن همه خون وخروش را          مردان سروقامت وخانه به دوش را

جان کلام باید ازآنروز حرف زد             آری  مدام  باید ازآنروز حرف زد

باید مدام شعرسرودوترانه ساخت           سنگ تمام شعرسرودوترانه ساخت

آنهاکه باغروردرآن روزآمدید                 بااشتیاق وشوردرآن روزآمدید

ماهابه افتخارشماراه می رویم                اینجابه اعتبارشماراه می رویم

بایدبه احترام شهیدان صحنه رفت         بااتکابه نام شهیدان به صحنه رفت

بایدکه تا  قیام قیامت  قیام کرد            این قصه را  به نام  شهیدان تمام کرد

یک اتفاق ناب وبزرگ است انقلاب         دریای پرخروش وسترگ است انقلاب

ازانقلاب هرچه بگویم کمینه است          طرحی فقط  برای بیان زمینه است 

هرلحظه یک کتاب قطوراست انقلاب       زیرا که  در مسیر عبوراست انقلاب

یک رویدادخوب وصمیمی به پاشده        اسرارهرچه شاه وگدابرملاشده

امروزروزجشن وسروراست شادباش         امروزروزشادی وشوراست شادباش

پیوندعشق ومعرفت اینجاستودنی است    به به چه صحنه ایست سراپاستودنی است

نقش خراب می زنی ای همکلاسی ام ؟    خودرابه خواب می زنی ای هم کلاسی ام ؟

این انقلاب دین وشرف بود یا  نبود؟       الگوی خلق شاه  نجف بود یا    نبود؟

این انقلاب حاصل خون من وشماست     رفتن به مرزهای جنون من وشماست

فریاد می زنیم چراچون که حق ماست    اینجا حساب دشمنم ازدوستان جداست

این مشت هاحواله دشمن ولی بدان        دشمن غریبه  نیست همیشه برایمان

دشمن کسی  که قدرنمی داند ای رفیق   درخط انقلاب نمی ماند ای رفیق

ای مرگ برتوئی که خیانت گری ،برو       دورازمسیرامت وهم رهبری ،برو

آن میزرابرای چه چسبیده ای برو          پرمدّعا برای چه چسبیده ای برو

آن میزرابرای غنودن گرفته ای ؟           شاید برای عقده گشودن گرفته ای

آنجافقط به خاطرخدمت بمان ،رئیس      قدرتمام ثانیه هارابدان،رئیس

تنها فقط به خاطرخدمت رئیس باش       درروح وجان وسینه ملت رئیس باش

این میزها بهانه خدمت به مردم است      تنهابرای عشق ومحبت به مردم است          

مسئول انقلابی مردم ،به هوش  باش            درخدمتِ به خلق فقط چشم وگوش باش                                                                    

باید هماره آنهمه احساس راستود           صدها قصیده وُ غزل ومثنوی سرود

ارادتمند

علی حشمتی (بینوا)

 اعضایی که این شعر را پسندیده اند :


مهران اسدپور


اعضایی که این شعر را خوانده اند :

مهران اسدپور،   علی حشمتی (بینوا)،    + 24 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: همه نظردهی توسط: همه درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل