بسم‌الله الرحمن الرحیم

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

رابطه عقل ووحی

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

درمــورد مــوضــوع عــقــل و وحــے  مــیــخــواهم مــوضــوعــے را مــطــرح ڪــنــم

طــبــیــعــے استڪــه عــقــل بــســیــار مــهمــ است بــنــده حــتــے در یــڪــے از ڪــتــابــهایم گــفــتــه ام ڪــه عــشــق هم بــخــشــے از عــقــلــ است  عــقــل و دانــایــے از مــنــظــر اســلــام و قــرآن هم بــســیــار حــائز اهمــیــت هستند

تــاجــایــے ڪــه خــداونــد حــڪــیــم مــے فــرمــایــد

آیــا آنــانــے ڪــه مــیــدانــنــد بــا آنــانــے ڪــه نــمــیــدانــنــد بــرابــر هســتــنــد؟

پــس اهمــیــت عــقــل وخــرد بسیاربــالــاســت

خــداونــد فــراوان بــه تــدبــیــر وتــدبــر ســفــارش مــیــڪــنــد ڪــه بــحــثــش مــفــصــل است

ولــے بــنــده مــیــخــواهم رابــطــه عــقــل ووحــے را بــرایتان بــا مــثــالــے روشــن ڪــنــم

اگــر یــڪ هواپــیــمــاے پــیــشــرفــتــه ویــڪ خــلــبــان مــاهر داشــتــه بــاشــیــم آیــا ایــن هواپــیــمــا و خــلــبــان مــاهر مــیــتــوانند بــدون راهنــمــایــے وهدایــت مــرڪــزڪــنــتــرل هوایــے ،پــرواز مــوفــقــیــت آمــیــزے داشــتــه بــاشــنــد ؟!

اگریــڪ اتــومــبــیــل پــیــشــرفــتــه ویــڪ رانــنــده مــاهر داشــتــه بــاشــیــم

آیــا اگــر خــیــابــانــها فــاقــد عــلــائم راهنــمــایــے ورانــنــدگــے و آدرس بــاشــنــد و ڪــســے هم نــبــاشد ویــا نــخــواهد ایــن رانــنــده را راهنــمــایــے ڪــنــد وبــه ایشان  آدرس درستی بــدهدآیــا مــیــتــوانــندبــه جــایــے بــرســند؟!

طــبــیــعیــیــه ڪــه پــاســخ مــنــفــے است

پــس اگــر رانــنــده خــودمــان بــاشــیــم یــعــنــے انــســان و هواپــیــمــا واتــومــوبــیــل  راهم عــقــل در نــظــر بــگــیــریــم

چــیــزے ایــن وســط لــازمــ است ڪــه مــارا بــه مــقــصــود ومــقــصــد راهنــمــایــے وهدایــت ڪــند

پــس ایــنــجــاســت ڪــه دیــن بــه عــنــوان یــڪ راهنــمــا وڪــتــاب خــدا هم بــه عــنــوان یــڪ نــقــشــه دقــیــق راه خــودنــمــایــے مــیــڪــند

اصــلــا بــاداشــتــن عــقــل وخــرد انــســان عــاقــلــے ڪــه قــصــد حــرڪــت ورســیــدن بــه مــقــصــد راداشــتــه بــاشــدشــدیــدا احــســاس نــیــاز مــیــڪــند

نــیــاز بــه راهنــمــا ونــشــانــے و آدرس

پــس نــقــش ڪــتــاب خــدا و رســول خــدا بــه عــنــوان راهنــمــا و هادے امــرے اجــتــنــابــ‌نــاپــذیــرومهم میباشد

 

ایــن مــثــال یــڪ نــمــونــه بــود از رابــطــه عــقــل و وحــے

اگــه بــخــواهم بــیــشــتــر تــوضــیــح بــدهم بــایــد عــرض ڪــنــم ڪــه عــقــل هم  یــڪ ابــزار هســت یــعــنــے وســیــلــه اے است که غالباً مــیــتــوانـد بــاوجــود ابــزار ووســایــل دیــگــرڪــارایــے داشــتــه بــاشــد وگــرنــه بــه خــودے خــود همیشه وهمه جاڪــارایــے نــدارد

عــقــل بــه مــامــیــگــوید ڪــه مــنــفــعــت خــودت را درنــظــربــگــیــر یــعــنــے اگــر ســردت بــود خــودت را گــرم ڪــن وگــرنــه مــمکن است بیمارشوی

امــا همــیــن عــقــل بــعــضــے وقــتــها درمــقــابــل موضوعاتی قــرار مــیــگــیــردڪــه ڪــارآیــیــش ضــعــیــف مــیــشــود

اگــر در شــرایــطــے قــرار بــگــیــریــم ڪــه وســوســه ڪــنــنــده بــاشــد مــثــلــا خــانــمــے ڪــه زیــبــاســت و مــحــیــطــے ڪــه مــهیــاســت و ایــشــان مــارادعــوت بــه ارتــبــاط ڪــند

خــوب ایــنــجــا عــقــل درمــقــابــل خــواهش هاے نــفــســانــے وشــهوت قــرار مــیــگــیــردو طــبــیــعــی است ڪــه معمولاًحــریــف نــفــس امــاره نــمــیــشــود ولــے اگــر ایــمــان واعــتــقــاد مــحــڪــمــے مــقــابــل نــفــس امــاره بــاشــد طــبــیــعــے است ڪــه عــقــل پــیــروز مــیــشـود

یــااگــر تــعــهدے قــوے نــســبــت بــه همــســر یــا شــخــص دیــگــرے داشــتــه بــاشــیــم ایــنـهم مــمــڪــن است  بــه مــاڪــمــڪ ڪــنــد

وگــرنــه عــقــل بــه خــودے خــود حــریــف نــفــس نــمــیــشـود

حــتــے مــمــڪــن است  خــطــرے احــتــمــالــے مــارا در هنــگــام نــزدیــڪــے بــا زن تــهدیــد ڪــنــد

ولــے اگــر شــهوت بــرمــا غــالــب شــده بــاشــد عــقــل شاید واقعاً نتواندتصویرواقعی خطررابرایمان تصویرکند وباشاید واما واگرازکنارمسئله عبور می کندـ

به عنوان مثال  مــمــڪــن است خــطــرے جــســمــانــے ویــا یــڪ بــیــمــارے خــطــرنــاڪ پــشــت ایــن رابــطــه بــاشــد ولــے عقل زمانی که نتواندبرقدرت شهوت چیره شود مــیــگــویداز ڪــجــا مــعــلــوم شــایــد نــبــاشــد مــقــصــود ایــنــ است ڪــه عــقــل بــایــد درڪــنــار موضوع وابزاردیــگــرے بــاشــدتــا بــتــوانــد بــه مــا ڪــمــڪ ڪــنـد  

یــڪــجــا بــایــد بــراے عــقــل یــڪ راهنــمــا و هادے بــاشــد تــا بــتــوانــد از بــیــن راهها راه مــقــصــدرا پــیــداڪــنــد

یــڪــجــا عــقــل بــه همــراهے ایــمــان مــیــتــوانــه مــوفــق بــاشــد

جــاے دیــگــربــه ڪــمــڪ دانــایــے و اطــلــاعــات و تــجــربــه مــیــتــوانــدڪــارسازباشد

مــثــلــا اگــر بــه ڪــســے بــگــویندتــو یــڪ دســتــگــاه بــراے فــلــان مــوضــوع اخــتــراع ڪــن

آیــا اگــر آن شــخــص عــلــم وآگــاهے درآنــمــورد نــداشــتــه بــاشــد ویــا بــدســت نــیــاوردچــطــورمــیــتــوانــد مــوفــق شود

پــس عــقــل همــیــشــه درڪــنــار یــڪ یــار ودوســت و راهنــمــا مــیــتــوانــدڪــارایــے داشــتــه بــاشــه

عــقــل رامــیــتــوانــیــم یــڪ نــیــرو وتــوان هم درنــظــربــگــیــریــم مــثــل نــیــروے بــرق

حــالــا اگــر  ابــزار وادوات مــخــصــوص نــبــاشــد  بــرق نــه تــنــها مــفــیــد نــیــســت بــلــڪــه مــمــڪــن است  خــطــرنــاڪ هم بــاشـد

پــس بــراے بــهره بــردن از نــیــروے بــرق بــایــد ابــزارهاے گــونــاگــونــے داشــتــه بــاشــیــم

اگــر ازبــرق روشــنــے مــیــخــواهیــم بــایــد لــامــپ داشــتــه بــاشــیــم

اگــر قــدرت مــیــخــواهیــم بــایــد بــلــدوزر ولــودر غــیــره....داشــته بــاشــیــم

پــس بــے جــهت نــیــســت ڪــه خــداونــد گارمهربان ودانابــراے هدایــت بــشــر عــلــاوه بــر عــقــل ،ڪــتــاب  و رســول هم فــرســتــاده است

ارادتمندعلی حشمتی (بینوا)


اعضایی که این نوشته را پسندیده اند :


محمد اشکان رجبیطارق خراسانی


اعضایی که این نوشته را خوانده اند :

علی حشمتی (بینوا)محمد اشکان رجبیطارق خراسانی

نظرات

محمد اشکان رجبی

سه شنبه ۱۰ بهمن ۹۶ - ۱۰:۴۸

با سلام ..

قبل انکه به مسله عقل بپردازیم باید برگردیم به ساختار کلی انسان نظر افکنیم .... اینکه چگونه تولید میشود و چه ابعادی را در خود دارد 

انسان از دو بخش فیزیکی ( غالب بیرونی ) و شیمیایی ( صورت درونی یا اندیشه و عقل ) تشکیل شده است 

وقتی به یک محرک بیرونی برخورد میکنیم ( شامل هر چیزی ) به واسطه گیرنده های حسی چون بینایی و شنوایی به مغز مخابره میشوند و سپس سلولهای  پردازشگر مغز که از طریق وراثت و دی ان ای کد های شیمیایی ترشح شده توسط غدد ها را که  دارا هستند تشخیص و نوع هورمون های شیمیایی ناشی از محرک بیرونی را دریافت و سپس پاسخ عصبی لازم را برای هماهنگی عضله ها یا اعضای بدن با محرک بیرونی هماهنگ میکند .... مثلا اگر ادرنالین در موقع خطر ترشح نشود و غدد این هورمون را از بدن خارج یا غیر فعال کنیم ما هیچ واکنشی نسبت به خطر یا محرک بیرونی نشان نخواهیم داد پس به دید علم به داستان باید نگریست ....همچنین نوع کیفیت غالب انسان که از والدین نشات میگیرد و بسیاری عامل های دیگر در میزان توانایی پردازش ذهنی یا به نگاه عامه عقل اثرگذار است ....بنابراین رابطه عقل و دریافت ها به نوع کیفیت غالب و مکانیسم سلولی مغز مرتبط است که نمیتوان ان را ارتقا یا کاهش داد .... kiss

پاسخ دادن

علی حشمتی (بینوا) به محمد اشکان رجبی

سه شنبه ۱۰ بهمن ۹۶ - ۱۱:۳۲

باسلام

ازاظهارنظرحضرتعالی بسیارممنونم

بله ازمنظرپزشکی وطبابت اگربخواهیم به موضوع عقل نگاه کنیم بحث دیگری است وبنده منافاتی در نظرات حضرتعالی بامطلب ارسالی خودم نمی بینم به هرحال درهرموجودی چه مخلوق الهی چه مخلوق بشری مثل ماشین به معنای عام کلمه دوصورت وجودداره صورت اول سخت افزاری وصورت دوم نرم افزاری پس شماازجنبه سخت افزاری به موضوع نگاه کردی وبنده ازجنبه نرم افزاری واجتماعی

بازهم ازاظهارنظرتان کمال تشکررادارم

پاسخ دادن

محمد اشکان رجبی

سه شنبه ۱۰ بهمن ۹۶ - ۱۵:۱۰

درود خدمت شما عزیز ... بنده از نگاه نرم افزاری هم عنوان نمودم و دو بخش را گفتم اول فیزیکی که قابل دیدن است ( جسم )  ،، دوم بخش شیمیایی که همان حیطه نرم افزار ( اندیشه و عقل ) است حال میخواهیم نامش را هر چیزی بگذاریم مثلا بگوییم شعور و اندیشه، یا بگوییم متافیزیک...اما حقیقت اندیشه چیست و شعور چگونه در انسان بالغ و کودک متفاوت است؟ شعور و اندیشه در واقع ناشی از فرایند های شیمیایی بدن است ، بدین شکل کد های شیمیایی که در ذهن بر حسب تکامل و انتقال از طریق وراثت و دی ان ای موجود است با حسب زمان کافی و برخورد با محرک های موجود در طبیعت اهسته اهسته توسط سلولها انالیز شده و بعد به بخش حافظه سلولی جهت استفاده ارایه میگردد ...خود ما هم فارق از منظر احساس بنگریم یک ماشین ملکولی هستیم که بخس فیزیکی مان را جسم و بخش شیمیایی را ذهن نامیده ایم .... به هر حال استفاده نموده ایم از مطلب جناب عالی هدفم این بود بگویم فقط هر انسانی ساختار متفاوتی از تکامل است لذا هر انچه در وجودش دارد را نمایان میکند و نمیتواند فراتر از حد مجاز توانایی پردازش مغزی خود برود ... در پناه خدا باشید surprise

پاسخ دادن

علی حشمتی (بینوا) به محمد اشکان رجبی

سه شنبه ۱۰ بهمن ۹۶ - ۱۶:۲۲

متشکرم

پاسخ دادن

طارق خراسانی

چهارشنبه ۱۱ بهمن ۹۶ - ۲۲:۰۹

سلام و درود

 

ضمن خیر مقدم  عرض می کنم  مطالب شما در من تاثیر گذار و مقاله را ارزشی  دانسته ام .

در آینده  در خصوص مطلب شما  صحبتی خواهم داشت .

اما

اگر عقل نباشد چگونه می توان عشق را شناخت؟

اما در ادبیات عرفانی ما  عقل  محفوظات سلول های خاکستری نیست  بلکه عقل را وسوسه میدانند  مانند می در شعر حافظ که صرفا آب انگور نیست.

عقل دانی چیست یعنی وسوسه

بر تن تزویر باشد البسه

 

در پناه خدا شاد زی

 

در پناه خدا

پاسخ دادن

علی حشمتی (بینوا) به طارق خراسانی

جمعه ۱۳ بهمن ۹۶ - ۱۷:۱۵

باسلام اولا متشکرم ازاظهارنظرتان ثانیا بنده هم عرض کرده ام که عقل فراترازعشق است

بنده درکتاب مجموعه معارف قرآنی جلداول عرض کرده ام که عقل ازمنظرقرآن مجید دوبخش است 1-تدبیری و2-اَدراکی ودرموردهرکدام نیز بحث کرده ام

پاسخ دادن

حاصل ۴+۵ ؟